Category: Nhân Mã (23/11 – 21/12)

Cung Nhân Mã (23/11 – 21/12) – Sagittarius.
Tên khác: Xạ Thủ, Cung Thủ.
Nửa trên là người, nửa dưới là ngựa, cầm cung.